Лице за заштиту података о личности
Прекршајног суда у Новом Саду


У Прекршајном суду у Новом Саду лице за заштиту података о личности одређено од стране председника суда је Драгана Јелавић, секретар суда.

Прекршајни суд у Новом Саду, адреса 21102 Нови Сад, Булевар Ослобођења 58
Прекршајни суд у Новом Саду, телефон 021 4896 102
Прекршајни суд у Новом Саду, e-mail prek.sud.ns.sekretar@gmail.com

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" број 87/2018), што између осталог подразумева информисање и давање мишљења председнику суда и запосленима у суду о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.
Лице за заштиту података о личности не даје правне савете другим лицима која нису запослена у Прекршајном суду у Новом Саду.