Судијски помоћници
Прекршајног суда у Новом Саду


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Судијски помоћници у Прекршајном суду у Новом Саду:

1. Богдан Пантелић
2. Борислав Јованов
3. Данијела Јовичић
4. Данка Кудус
5. Драгана Видаковић

Прекршајни суд у Новом Саду 021 4896-100