Судска управа Прекршајног суда у Новом Саду


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Новом Саду чине:

• Председник суда, мр Каменко В. Козарски

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда.

За заменика председника суда одређена је судија Снежана Стојановић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.


• Секретар суда

Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Новом Саду.


• Aдминистративно-технички секретар

Обавља административно-техничке послове за председника и секретара суда.