Прекршајни суд у Новом Саду доноси Правилнике и друга акта која су у складу са законом.