Prijem pismena i izdavanje uverenja


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Novom Sadu svakog radnog dana od 8.00 - 15.00 časova.
Prijem pismena vrši referent za prijem i overu. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Novom Sadu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12,00 do 15,00 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara u taksenim markama.

AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara)

Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 103