Prijem pismena i izdavanje uverenja


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Novom Sadu svakog radnog dana od 8.00 - 15.00 časova.
Prijem pismena vrši referent za prijem i overu. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti i poslova, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve novčane kazne i obaveze prema Prekršajnom sudu u Novom Sadu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova.
Uverenja i potvrde se izdaju nakon pet radnih dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 08.00 do 15.00 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190,00 dinara u taksenim markama.

Ako se uverenje izdaje u dva ili više primeraka, za drugi i svaki dalјi primerak plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja (95,00 dinara).

PREUZIMANJE OBRAZACA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA U PDF FORMATU

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja za fizička lica

Preuzmite dokument

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja za pravna lica i preduzetnike

Preuzmite dokument
Prekršajni sud u Novom Sadu, telefon 021 4896 103