Надлежност Прекршајног суда у Новом Саду


Прекршајни суд у Новом Саду основан је за територију општина Беочин, Врбас, Сремски Карловци, Тител и за град Нови Сад, са одељењима суда у Беочину, Врбасу и Тителу. Отпочео је са радом 01.01.2010. године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 101/05, 116/08, 104/09 и 111/09).