Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Новом Саду сваког радног дана од 8.00 часова до 15.00 часова.
Пријем писмена врши референт за пријем и оверу. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности и послова, као и захтеви за потврде да су измирене све новчане казне и обавезе према Прекршајном суду у Новом Саду, предају сe на писарници суда сваког радног дана у времену од 08.00 до 15.00 часова.
Уверења и потврде се издају након пет радних дана од дана подношења захтева у времену од 08.00 до 15.00 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190,00 динара у таксеним маркама.

Ако се уверење издаје у два или више примерaка, за други и сваки даљи примерак плаћа се половина таксе из овог тарифног бројa (95,00 динара).

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА У PDF ФОРМАТУ

Образац захтева за издавање уверења за физичка лица

Преузмите документ

Образац захтева за издавање уверења за правна лица и предузетнике

Преузмите документ
Прекршајни суд у Новом Саду 021 4896 103